Hotline
0974.108.778

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành Quản trị nhân lực

Giới thiệu chương trình đào tạo

     Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Quản trị nhân lực được thiết kế để đào tạo quản trị viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

     Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản trị doanh nghiệp; quản trị nhân lực; quản trị nhân sự; định mức lao động, bảo hiểm xã hội. Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng - an ninh.

     Sau khi tốt nghiệp ra trường, học sinh có thể làm việc tại Phòng Tổ chức hành chánh, Phòng nhân sự ở các các doanh nghiệp, cơ quan tổ chức.

Mục tiêu đào tạo

1. Về kiến thức

     - Trình bày được những kiến thức cơ bản về lý thuyết quản trị, lý thuyết marketing, kế toán - tài chính và những vấn đề có liên quan thực tế trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

     - Trình bày được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội trong việc thực hiện nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp.

     - Phân tích được phương pháp lập và triển khai các kế hoạch tác nghiệp cơ bản của doanh nghiệp: Kế hoạch tuyển dụng, bố trí và sử dụng lao động, tính lương và bảo hiểm cho nhân viên trong công ty.

2. Về kỹ năng

     - Lập và thực hiện các kế hoạch tác nghiệp cơ bản như: Kế hoạch tuyển dụng, kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch khuyến khích và động viên lao động của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

     - Hợp tác với đồng sự thực hiện tốt chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

     - Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ phục vụ công tác quản trị triển khai các hệ thống tác nghiệp của doanh nghiệp.

     - Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp.

3. Về thái độ

     Nhận thức được vị trí trách nhiệm của mình đối với công việc được giao trước tập thể, pháp luật và chấp hành tốt các nội quy, quy chế tại nơi làm việc; có tính trung thực, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và say mê với công việc; có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, tỷ mỷ, chính xác; tuân thủ các qui định của pháp luật về quản lý kinh tế, quản lý xã hội; luôn có ý thức vươn lên và sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao.

Khung chương trình đào tạo

 

STT

Tên học phần

STT

Tên học phần

I

Các học phần chung

9

Lý thuyết tài chính tiền tệ

1

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

10

Marketing căn bản

2

Giáo dục chính trị

III

Các học phần chuyên môn

3

Giáo dục thể chất

1

Thuế

4

Tin học

2

Ngoại ngữ chuyên ngành

5

Ngoại ngữ

3

Quản trị hành chính văn phòng

6

Pháp luật

4

Quản trị nhân lực

7

Kỹ năng giao tiếp

5

Tâm lý kinh doanh

II

Các học phần cơ sở

6

Định mức lao động

1

Luật kinh tế

7

Quản trị sản xuất và tác nghiệp

2

Kinh tế vi mô

8

Bảo hiểm xã hội

3

Nguyên lý kế toán

9

Tài chính doanh nghiệp

4

Lý thuyết thống kê

10

Phân tích hoạt động kinh doanh

5

Soạn thảo văn bản

IV

Thực tập nghề nghiệp

6

Quản trị học

1

Quản trị nhân sự

7

Thống kê doanh nghiệp

2

Marketing

8

Kế toán doanh nghiệp

V

Thực tập tốt nghiệp