Hotline
0974.108.778

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành Quản lý doanh nghiệp

Giới thiệu chương trình đào tạo

     Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Quản lý doanh nghiệp được thiết kế để đào tạo quản trị viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

     Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản trị doanh nghiệp sản xuất: thống kê và phân tích hoạt động sản xuất; quản trị sản xuất, chất lượng, nhân lực. Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng-an ninh.

     Sau khi tốt nghiệp người học trở thành quản trị viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có thể làm việc tại các vị trí là nhân viên, nhóm trưởng, tổ trưởng, có khả năng thực hiện được nhiệm vụ như: Lập kế hoạch, giám sát hoạt động và ra các quyết định tác nghiệp, quyết định chiến thuật ở mức độ đơn giản trong các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất.

Mục tiêu đào tạo

1. Về kiến thức

     - Trình bày được những kiến thức cơ bản về lý thuyết quản trị, kế toán - tài chính và những vấn đề có liên quan thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất.

    - Trình bày được các kiến thức về tổ chức thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh ở các bộ phận trong doanh nghiệp sản xuất.

    - Vận dụng được các kiến thức cơ sở và chuyên ngành đã học để phân tích, giải quyết các vấn đề quản lý cơ bản trong kinh doanh.

2. Về kỹ năng

     - Lập được kế hoạch tác nghiệp về sản xuất kinh doanh ở cấp tổ, đội cho các doanh nghiệp sản xuất.

     - Tổ chức thực hiện quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.

     - Phối hợp xây dựng hệ thống định mức kinh tế- kỹ thuật và thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả.

     - Lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở cấp tổ, đội của các doanh nghiệp sản xuất.

     - Thiết lập được mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác.

3. Về thái độ

     Tuân thủ các qui định của pháp luật về quản lý kinh tế, quản lý xã hội, chấp hành tốt các nội quy, quy chế tại nơi làm việc; có tính trung thực, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và say mê với công việc; có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp; luôn có ý thức vươn lên và sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao.

Khung chương trình đào tạo

 

STT

Tên học phần

STT

Tên học phần

I

Các học phần chung

9

Lý thuyết tài chính tiền tệ

1

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

10

Kinh tế chính trị

2

Giáo dục chính trị

III

Các học phần chuyên môn

3

Giáo dục thể chất

1

Thuế

4

Tin học

2

Ngoại ngữ chuyên ngành

5

Ngoại ngữ

3

Phân tích hoạt động kinh doanh

6

Pháp luật

4

Tài chính doanh nghiệp

7

Kỹ năng giao tiếp

5

Quản trị nhân lực

II

Các học phần cơ sở

6

Tin học ứng dụng

1

Luật kinh tế

7

Quản trị sản xuất

2

Kinh tế vi mô

8

Quản trị chất lượng sản phẩm

3

Nguyên lý kế toán

9

Marketing căn bản

4

Lý thuyết thống kê

10

Kỹ năng bán hàng

5

Soạn thảo văn bản

IV

Thực tập nghề nghiệp

6

Quản trị học

1

Thực tập marketing

7

Thống kê doanh nghiệp

2

Thực tập quản trị sản xuất

8

Kế toán doanh nghiệp

V

Thực tập tốt nghiệp